JEE (Main) 2017

Sameer Pande

(AIR-68)

Harsh Dolhare

(AIR-164)

Akshat Manish Loya

(AIR-845)